Strona główna
Mapa serwisu
Mapa Płocka
Zaloguj się
Domy
Mieszkania
Pokoje
Lokale użytkowe
Działki
Obiekty
Siedliska
Kamienice
Rynek pierwotny:
Fotowoltaika - Nowatorski pomysł zamiany energii świetlnej na elektryczną
Aranżacje wnętrz - przykłady
Drogowy projekt Via Europe: Istotny dla UE, ważny dla Polski, kluczowy dla Płocka
Mieszkania drogie jak nigdy. Patowynajem rośnie w siłę
Rządowy kredyt na 2 proc. Wcale nie będzie tak różowo?
Ceny mieszkań ostro w górę, a i tak sprzedają się na pniu. Skrajna nadwyżka popytu nad podażą
Rekordowe półrocze dla rynku pierwotnego. Sprzedano najwięcej mieszkań w historii
Dwie średnie pensje pozwalają na zakup dużego M. Popyt na kredyty hipoteczne najwyższy w historii
W czasie pandemii wzrosło ssanie na mieszkanie. Na razie nie ma co liczyć na spadek cen
Mieszkaniowy boom będzie trwał. Roczne wzrosty cen mogą dojść nawet do 10 proc.
Budimex i Aldesa wybudują Via Carpatia za ponad miliard złotych
Czy rynek nieruchomości odczuje skutki pandemii?
Polacy rzucili się na kredyty hipoteczne. W pogoni za mieszkaniem zadłużamy się coraz bardziej
Pozwolenia na budowę, mieszkania oddane do użytku. Oto najnowsze dane GUS o budownictwie
Finansowanie inwestycji energetycznych nie jest proste
Ceny mieszkań rosną zaskakująco szybko. Jak zareagują kupujący?
Strzeż się gwarantowanych 7% z nieruchomości
Prawo

Nieruchomości:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. stan na 20.06.2016r.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004r. (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z późn.zmianami) stan na 26.09.2011r.

2b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009r. (Dz.U. nr 55) zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004r. (Dz.U. nr 207, poz. 2109 z późn.zmianami) stan na 26.09.2011r.

3b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. (Dz.U. nr 165) zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004r. (Dz.U. nr 268, poz. 2663).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości z dnia 4 maja 2005r. (Dz.U. nr 86, poz.736).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami z dnia 15 lutego 2008r. (Dz.U. nr 31, poz.189 z późn.zmianami) stan na 26.09.2011r.

6b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnie 2009r. (Dz.U. nr 60) zmieniające w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.

7. Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005r. (Dz.U. nr 169, poz.1418 z późn.zmianami) stan na 02.10.2011r.

8. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. nr 175, poz. 2101 z późn. zmianami), stan na 02.10.2011r.

9. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz.U. nr 85, poz.388 z późn. zmianami) stan na 20.06.2016r.

10. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 71, poz.733) stan na 02.10.2011r.

11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz.U. nr 136, poz.710).

12. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920r. (Dz.U. nr 31, poz.178) stan ujednolicony na dzień 26.09.2011r.

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 94, poz.925).

13b. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2006r. (Dz.U. nr 226) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.

14. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców z dnia 23 listopada 2004r. (Dz.U. nr 255, poz.2556), stan na 26.09.2011r.

15. Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. (Dz.U. nr 30, poz.210), stan na 02.10.2011r.

16. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz.U. 2001, nr 4, poz.27), stan na 02.10.2011r.

17. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 71, poz.734), stan na 02.10.2011r.

18. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz.U. nr 156, poz.1817), stan na 26.09.2011r.

18b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005r. (Dz.U. nr 131) zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

19. Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania z dnia 8 września 2006r. (Dz. U. Nr 183)- stan na 2009r.

19b. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1006)

20. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459), stan na dzień 02.10.2011r.

21. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78) stan na 26.09.2011r.

22. Ustawa o Księgach wieczystych i Hipotece z dnia 6 lipca 1982r. (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147) stan na dzień 27.09.2011r.

23. Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983r. (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207), stan na dzień 27.09.2011r.

24. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959), stan na dzień 27.09.2011r.

25. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z dnia 19 maja 2010r.

26. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351), stan na dzień 27.09.2011r.

27. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwana ustawą deweloperską) -stan na dzien 12.12.2012r.

28. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - stan na 20.06.2016r.

29. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu tzw.KRAJOBRAZOWA-stan na 20.06.2016r.

Budownictwo:

1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414), stan na 20.06.2016r.

2. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. nr 16, poz.93) stan na 04.10.2011r.

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. nr 80, poz. 717) stan na 04.10.2011r.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. nr 164, poz. 1588), stan na 26.09.2011r.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. nr 164, poz. 1589), stan na 26.09.2011r.

6. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.( Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568); stan na dzień 04.10.11r.,

6b. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji - stan na 20.06.2016r.

7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z dnia 27 lipca 2011r. (Dz.U. nr 165 poz. 987),

8. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. Nr 163 poz. 981),

9. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177);

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

10b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.04.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573);

11. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U 2001 nr 115 poz. 1229),

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 02.09.2004r.

12b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokum projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Strona główna   |    O nas   |    Regulamin   |    Reklama   |    Kontakt   |    Partnerzy   |    FAQ - Instrukcja   |    Polityka prywatności
© Płockie Centrum Nieruchomości i Budownictwa  |  Prawa zastrzeżone  |  2011
Projekt i wykonanie: Bla-art

Portal obsługuje eksport ofert z systemu  GALACTICA VIRGO

Liczący przeszło 126 tys. mieszkańców Płock oferuje atrakcyjne cenowo mieszkania i domy w równie atrakcyjnej lokalizacji. Co roku zwiększa się liczba osób, chcących przeprowadzić się w te malownicze rejony. Z myślą o przyszłych i obecnych mieszkańcach tego mazowieckiego miasta, powstała nasza strona. Znajdują się tu informacje dotyczące nieruchomości Płock, jak również artykuły na temat naszego miasta, czy praktyczne porównywarki cen materiałów budowlanych. Każda z osób poszukujących własnego lokum może wyszukać dla siebie dobrze usytuowane i korzystne cenowo nieruchomości. Płock pełen jest lokali, gotowych do zasiedlenia od zaraz. Niezależnie od tego, czy poszukują Państwo pokoju, mieszkania, domu, czy innego obiektu, dzięki naszemu portalowi, proces szukania przebiegnie szybko i bezproblemowo. Wyszukiwarka podpowie Państwu parametry, które należy wskazać, aby usprawnić proces wyszukiwania. Na naszej stronie prezentujemy nieruchomości z Płocka z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z portalem plcnib.pl i zapraszamy do Płocka!